PRIVREDNO DRUŠTVO ZA ODORIZACIJU
PRIRODNOG GASA
IRIG, Đorđa Šundukovića bb
Centrala: 022 2462 870
Tel/fax: 022 462 571
e-mail:
office@od-ju.rs

Proizvodni program

  • proizvodnja uređaja za odorizaciju prirodnog gasa sa dozir pumpom,
    Tip AODP-1
  • proizvodnja uređaja za odorizaciju prirodnog gasa sa parcijalnom strujom gasa (apsorpcioni odorizatori),
    Tipovi OAP-01 i OAP-02, OAP-03, OAP-04
  • proizvodnja uređaja za odorizaciju prirodnog gasa sa fitiljom (za male potrošače do 20 Sm3/čas)
  • proizvodnja regulacionih klapni sa finim podešavanjem za regulaciju Dp na glavnom gasnom toku (za apsorpcione odorizatore),
  • proizvodnja magnetnih nivokaza sa skalom za tačnosti očitavanja od 0,5 kg