PRIVREDNO DRUŠTVO ZA ODORIZACIJU
PRIRODNOG GASA
IRIG, Đorđa Šundukovića bb
Centrala: 022 2462 870
Inzenjering: 022 462 571
e-mail:
office@od-ju.rs

Uređaj za odorizaciju prirodnog gasa sa dozir pumpom tip AODP-1

Uređaj za odorizaciju tip AODP-1, sa dozir pumpom, namenjen je za odorizaciju prirodnog gasa u distributivnim gasnim mrežama gde je maksimalni radni pritisak do 10bar, maksimalna časovna potrošnja do 70.000Sm3/h. Maksimalna koncentracija odoranta u prirodnom gasu koju je moguće ostavriti pri ovim uslovima (10bar; 30.000Sm3/h i 4bar; 70.000Sm3/h) je 20mg/Sm3. Uređaj je konstruisan tako da može da radi na dva načina, odnosno moguća su dva režima rada – eksterni i interni, u zavisnosti od uslova koja pružaju odorizacijska mesta na kojima se ugrađuju. Uređaj je izrađen u ''S'' izvedbi tako da je pogodan za ugradnju u bilo koju zonu opasnosti u okviru odorizacijskog mesta. Uređaj za odorizaciju je smešten u zasebnu odorizacijsku kućicu izrađenu od nerđajućeg čelika.

1. Radni rezervoar

Radni rezervoar je posuda izrađena od nerđajućeg čelika zapremine 10 litara, u kojoj se nalazi odorant koji se koristi tokom rada uređaja za odorizaciju. Radni rezervoar je povezan sa prenosnim rezervoarom koji mu obezebđuje stalnu količinu odoranta potrebnu za nesmetani rad dozir pumpe. Radni rezervoar je napunjen sa 80-85% zapremine (8-8,5 litara odoranta). Minimalno dozvoljena količina odoranta je 6 litara, a kritična količina, pri kojoj je potrebno zaustaviti dalji rad uređaja za odorizaciju je 1 litar odoranta. Ako nivo odoranta u radnom rezervoaru ''padne'' na vrednost ispod 6 litara, potrebno je izvršiti zamenu prenosnog rezervora drugim punim prenosnim rezervoarom.
Radni rezervoar je direktno povezan sa dozir pumpom, tako da se prilikom provere rada dozir pumpe ujedno koristi i kao rezervoar za prihvat odoranta koji pumpa izbacuje prilikom provere rada.

2. Nivokaz sa kontrolnom biretom

Nivokaz sa kontrolnom biretom je deo uređaja koji je principom spojenih sudova povezan sa radnim rezervoarom. Namena nivokaza sa kontrolnom biretom je dvostruka - koristi se za kontrolu trenutnog nivoa odoranta u radnom rezervoaru i za kontrolu doziranja odoranta u prirodni gas. Na samom nivokazu se nalazi providna zaštita od pleksiglasa na kojoj su izgravirane skale. Jedna skala pokazuje u litrama trenutni nivo odoranta u radnom rezervoaru, dok je druga namenjena za očitavanje vrednosti u mililitrima prilikom kontrole rada pumpe.

3. Dozir pumpa

Dozir pumpa je deo uređaja za odorizaciju koji svojim karakteristikama određuje kapacitet samog uređaja za odorizaciju. Koristi se za ubrizgavanje odoranta u tečnom stanju u sam gasovod. Dozir pumpa je proizvođača LEWA tip MAH i u zavisnosti od prečnika klipa postoje tri verzije (MAH3, MAH5 i MAH8). U tabeli je prikazan odnos između tipa pumpe, maksimalno dozvoljenog radnog pritiska i maksimalo dozvoljenog protoka gasa pri mogućnosti maksimalne odorizacije od 20mg/Sm3:

Maksimalni pritisak
(bar)
Maksimalni protok prirodnog gasa [Sm3/h] pri koncentraciji odoranta
do 20 mg/Sm
3
10.000 25.000 30.000 70.000
4 MAH/3 MAH/5 MAH/5 -
10 MAX/3 MAX/5 MAX/5 -
30 MAX/3 - - -

    - Opciono

Šema

4. Kontrolna jedinica

Kontrolna jedinica je uređaj koji upravlja radom dozir pumpe. Kontrolna jedinica je izrađena tako da može da radi u dva režima rada – interni (impulsi se generišu na osnovu zadatog vremenskog intervala) i eksterni (impulsi se generišu od strane korektora zapremine). Mogućnost izbora režima rada zavisi od uslova koji su prisutni na samom mestu odorizacije.
Kontrolna jedinica na sebi ima sledeće elemente: prekidač za napajanje (crvena LED), taster za ručno aktiviranje dozir pumpe (zelene LED), tropozicioni prekidač za odabir režima rada (žuta LED) i potenciometar za odabir frekvencije rada.
Podešavanjem režima rada i frekvencije na kontrolnoj jedinici i odabirom dužine hoda klipa na samoj dozir pumpi direktno se određuje količina odoranta koja će biti ubrizgana u gasovod.
Kontrolna jedinica je smeštena u ormar koji ima ugrađen grejač i ventilator sa pripadajućim termostatima.

Example Frame